Algemene Voorwaarden Twee of meer B.V.

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Twee of meer B.V. opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
 2. Organisatiecoach/coach/trainer: de persoon die voor Twee of meer B.V. de opgedragen werkzaamheden uitvoert.
 3. Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Twee of meer B.V. ter beschikking gestelde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van uitvoering van de opdracht door Twee of meer B.V. vervaardigde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers.
 4. Partijen: Opdrachtgever en Twee of meer B.V. samen.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Partijen. Wijzigingen in deze voorwaarden dienen door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn bevestigd.
 2. Voor zover voor de desbetreffende organisatiecoach/coach/trainer gedrags- en beroepsregels gelden, maken deze deel uit van de overeenkomst. De Opdrachtgever verklaart de daaruit voor Twee of meer B.V. voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen respecteren.
 3. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen partijen in overleg één (of meer) vervangende bepaling(en) vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert en niet nietig of vernietigbaar is (zijn).

ARTIKEL 3 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De totstandkoming van een voorstel is voor de Opdrachtgever vrijblijvend, tenzij de tijdsinvestering het redelijke overstijgt en Opdrachtgever en Twee of meer B.V. daarom anders zijn overeengekomen.
 2. Een voorstel is drie maanden geldig. In die periode kunnen wijzigingen optreden waardoor overleg over de uitvoerbaarheid van de opdracht nodig is. Na deze datum treden Partijen in overleg over de gevolgen van de vertraging.
 3. De overeenkomst komt tot stand op een moment dat Twee of meer B.V. aan de Opdrachtgever hetzij schriftelijk, hetzij mondeling de opdracht aanvaardt en Opdrachtgever aan Twee of meer B.V. schriftelijk heeft laten weten dat de opdracht is verleend.
 4. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

ARTIKEL 4 – TER BESCHIKKING STELLING VAN INFORMATIE DOOR DE OPDRACHTGEVER

 1. Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Twee of meer B.V. overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 2. Opdrachtgever zal Twee of meer B.V. op de hoogte brengen van alle overige informatie die voor uitvoering of voltooiing van de opdracht relevant is.
 3. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Twee of meer B.V. ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 4. Opdrachtgever is gehouden Twee of meer B.V. onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.
 5. Indien en voor zover Opdrachtgevers zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde bescheiden aan hem geretourneerd.
 6. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van Opdrachtgever.

ARTIKEL 5 – UITVOERING VAN DE OPDRACHT

 1. Twee of meer B.V. zal de werkzaamheden door haar organisatiecoaches/ coaches/trainers naar beste vermogen en als een zorgvuldig handelend beroepsoefenaar laten uitvoeren. Twee of meer B.V. kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 2. Twee of meer B.V. kan voor de goede uitvoering van een opdracht gebruik maken van organisatiecoaches/ coaches/trainers die kwalitatief op het vereiste niveau functioneren, maar geen medewerker zijn van Twee of meer B.V. in de zin van de wet.
 3. Twee of meer B.V. bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtgever geuite wensen zoveel mogelijk in acht. Indien de opdracht is verleend met het oog op de uitvoering daarvan door een bepaalde persoon die bij of met Twee of meer B.V. werkzaam is, brengt zulks – behoudens en voor zover Opdrachtgever en Twee of meer B.V. uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen – niet met zich mee dat de werkzaamheden uitsluitend door deze persoon of onder diens verantwoordelijkheid mogen worden uitgevoerd, noch dat door het overlijden van deze persoon de opdracht eindigt, noch dat deze persoon (mede) aansprakelijk kan worden geacht voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht. Daarom zijn de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW uitdrukkelijk niet van toepassing.

ARTIKEL 6 – GEBRUIK VAN INFORMATIE

 1. Twee of meer B.V. is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst heeft verkregen jegens een derde die niet in de uitvoering van de opdracht is betrokken, tenzij zij een wettelijke- of beroepsmatige plicht tot bekendmaking heeft. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is medegedeeld of indien dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Twee of meer B.V. is niet gerechtigd de informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt ingeval Twee of meer B.V. voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 3. Twee of meer B.V. is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, (bijvoorbeeld evaluaties) mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele Opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.
 4. Twee of meer B.V. is gerechtigd casuïstiek van een Opdrachtgever te gebruiken, mits niet herleidbaar naar een individueel team of persoon, voor (communicatieve) doeleinden, ook voor die betreffende Opdrachtgever.
 5. Twee of meer B.V. behoudt zich ten aanzien van verschafte stukken en dergelijke de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. Twee of meer B.V. heeft het recht de door uitvoering van de overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

ARTIKEL 7 – HONORARIUM EN ANNULERING

 1. Het honorarium van Twee of meer B.V. is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van Twee of meer B.V. en is verschuldigd naarmate door Twee of meer B.V. werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgevers zijn verricht, op basis van werkelijk bestede tijd, tenzij Partijen anders overeenkomen.
 2. Het honorarium van Twee of meer B.V., zonodig vermeerderd met verschotten (zoals kantoorkosten, materiaal, reis- en verblijfkosten) en declaraties van ingeschakelde derden, wordt in de regel per maand aan de Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij Partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt.
 3. Indien om redenen van de kant van de Opdrachtgever een verleende opdracht of een van de interventies binnen die opdracht geen doorgang kan vinden, geldt de volgende annuleringsregeling, mits de tijd niet meer door Twee of meer B.V. verkocht kan worden:
  • tot 6 weken voor aanvang: geen honorarium;
  • tot 5 weken voor aanvang: 33% van het offertebedrag;
  • weken voor aanvang: 67% van het offertebedrag;
  • binnen 3 weken voor aanvang: 100% van het offertebedrag.
 4. Door Twee of meer B.V. aangegane verplichtingen namens Opdrachtgever danwel in het kader van de opdracht welke niet meer teruggedraaid/geannuleerd kunnen worden, danwel een vergoeding vereisen in het kader van bijvoorbeeld de Algemene Inkoopvoorwaarden voor de Horeca, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 8 – BETALING

 1. Betaling door opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting, of schuldverrekening te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan 30 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta, dan wel in de in de factuur aangegeven valuta door middel van overmaking ten gunste van een door Twee of meer B.V. aan te wijzen bankrekening.
 2. Alle in redelijkheid gemaakte buitenrechtelijke (incasso)kosten, daaronder mede begrepen advocaat- en deurwaarderskosten die Twee of meer B.V. maakt als gevolg van niet nakoming van Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever. De buitenrechtelijke incassokosten zijn te allen tijde minimaal hetgeen verschuldigd zou zijn conform het door de Rechtbank gehanteerde Rapport Voorwerk II dan wel de daadwerkelijke kosten indien deze hoger zijn. Vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is, is hij tevens een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente, vermeerderd met 2% op jaarbasis.
 3. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de Opdrachtgever naar het oordeel van Twee of meer B.V. daartoe aanleiding geeft, is Twee of meer B.V. gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Twee of meer B.V. te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Twee of meer B.V. gerechtigd, onverminderd haar overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten of de overeenkomst te ontbinden en is al hetgeen Opdrachtgever aan Twee of meer B.V. uit welken hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.
 4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag.

Download Voorwaarden

U kunt onze Algemene Voorwaarden ook hier downloaden als pdf